What the #$*! do we know?

Co je Bůh? Co je lidské vědomí? Kdo je opravdu pozorovatelem této (nebo jiné) reality? Nezodpověditelné otázky, které se nám spojením spirituality a kvantové fyziky snaží dokumentární film What the bleep do we know­? ne zcela zodpovědět, ale přiblížit.

What the bleep do we know? (2004) je film, který je protkán dokumentárními vložkami v podobě interview s předními vědci a teology různých náboženských směrů. Následuje fiktivní příběh Amandy, hluché rozvedené fotografky, která se snaží vypořádat se svým životem. Během filmu prochází mnoha emočními a existenciálními krizemi a potýká se se svými traumaty z minulosti. V průběhu příběhu dostává nový nadhled na život a učí se poznat sama sebe a utvořit si svůj svět podle svých představ. I když tento film byl přijat vcelku dobře lidmi, kteří se orientují v tématech kvantové fyziky a spirituality, většinou společnosti nikoli.  Také mnoho vědců se na film dívá velmi skepticky.

Co je kvantová fyzika?

Kvantová fyzika je velmi komplexní pojem na vysvětlení, proto vám ji aspoň popíšu tak, jak ji vysvětlují ve filmu. Film se zabývá samotnými základy reality, hovoří o vědeckých experimentech a pozorováních elektronů a protonů. Při některých experimentech se jeví elektrony a protony jako částice a při některých jako vlnění, to záleží na pozorovateli. Ve filmu je zmiňována i teorie o existenci paralelních realit. Podle ní, pokud má něco potenciál k existenci, automaticky se realita tohoto objektu zrcadlí v paralelních realitách, takže každá tato realita má jinou možnost pro existenci daného objektu.

Kvantová fyzika se tedy liší od klasické newtonovské fyziky tím, že v ní záleží na pozorovateli, který svým vhledem může změnit výsledek pozorování. Newtonovská fyzika říká, že je vždy možné objektivně ověřit pozorování a dojít ke stejnému výsledku nezávisle na pozorovateli. Základním rozdílem v kvantové fyzice je, že vše je ve vzájemném vztahu, tedy vše je relativní (lat. relatio-vztah). A proto tedy záleží na pozorovateli a jeho vztahu s pozorovaným.

Film uvádí jako příklad vědecké experimenty japonského vědce Masaru Emota, který zkoumal změny na molekulách vody pod vlivem pozitivních a negativních emocí lidí. Při negativních emocích molekuly krystalů vody byly pokřivené a nepravidelné a při pozitivních byly bohatě členěné a symetrické. Jeho cílem bylo dokázat tím vliv našich myšlenek na nás samotné, neboť my jsme tvořeni průměrně ze 70 % vodou.

Jak je podle filmu spiritualita spojená s kvantovou fyzikou?

„Nedokážu říci, kdo Bůh je, ale mohu vám říci, že je,“ pronesl ve filmu fyzik Fred Alan Wolf. Zde se o Bohu však mluví spíše jako o Vyšším Já, neboť se slovem Bůh je spojeno mnoho idejí, které kvantová fyzika nezastává. Například jsme podle filmu jediní, kteří mají morální zákony, které říkají, co je správné a špatné prostřednictvím náboženství. Při správném chování tedy dostaneme od Boha odměnu a při špatném nás Bůh potrestá. Což je podle filmu nepravdivý a velmi povrchní způsob, jak mapovat život, nic není přeci tak černobílé.

Ve spiritualitě se tedy mluví spíše o Vyšším Já. Opravdová spiritualita nepopírá Boha, jen ho popisuje a nazývá jinak. Spiritualita je tu popisována jako propojení všeho na základní úrovni s celým vesmírem, což zastává i kvantová fyzika.

I když se většinou na základní úrovni věda se spiritualitou neshodují, zde přední vědci a náboženští učenci říkají to samé a mají stejné teorie.

Co je na tomto filmu tak kontroverzní pro většinu lidí?

Když vám někdo položí otázku: „Co si představíte pod pojmem fyzika?“, většina lidí by si představila klasickou newtonovskou fyziku tedy elektřinu, optiku, fungování gravitace, vektory a tak dále. Jen málo lidí si představí fyziku kvantovou. Proto mnoho lidí nechápe, co se jim film snaží předat, protože to nespadá pod jejich pojem vědy, a tak s tím nesouhlasí. Dalším důvodem může být netradiční propojení spirituality a vědy.

Cílem tohoto filmu je přiblížit a osvětlit divákům podobné myšlenky kvantové fyziky a spirituality. Je na nás, jestli si z toho něco vezmeme. Proto je také konečnou větou filmu: „Zamyslete se nad tím na chvíli.“ („Ponder that for a while.“)

Zdroje:

  1. film What the Bleep do we know
  2. What the Bleep Do We Know!?TM: Discovering the Endless Possibilities for Altering Your Everyday Reality